KOLEKTE LAJANW  DÈNYE REZILTA  JACKPOT  PRI TIKÈ  DEPO  BALANS OU  REPONS KESYON  WÒL AVOKA  TIKÈ OU ACHTE  FÈ LAJAN KOMISYON A VI  KLIYANW A VI  KOPI TIKÈ  VIDEO  KONTAKKESYON AK REPONS


Mwen pa abite Etazini. Eskem ka voye achte tikè?

Konbyen tikè yo koute?

Kijan yo jwe Mega Millions ak Powerball?

Kijanm ka mete kòb sou kont LotoPal mwen?

Kijan map fè konnen lèm jwe?

Poukisa se avoka Etazini ki kenbe tikè yo?

Kijanm ka tcheke ke tikèm yo achte tout bon?

Kijan map fè konnen sim genyen?

Sim genyen, kijan map touche?

Eskem ka jwe nan gwoup ak lòt moun?

Eskem ka voye achte tikè pou lòt moun?


Kesyonw ak opinyonw enpòtan anpil pou nou. Li fasil pou kontakte nou. Ou ka rele nou, oswa vizite paj kontak nou an.
 • Mwen pa abite Etazini. Eskem ka voye achte tikè?
  Wi. Moun nan nenpòt peyi ka voye achte tikè. Mega Millions ak Powerball pa gen pwoblèm ak sa. Dayè, yo di ke sa ede jackpot yo monte pi wo. Sepandan, tikè a pa ka deplase kite eta kote li achte a. Selon lalwa Ameriken, tikè a (oswa kopi tikè a), pa ka janbe fwontyè eta oswa fwontyè peyi. Sous: 18 U.S. Code § 1301. Se poutèt sa kabinè a pa ka voye menm yon kopi tikè pou yon kliyan ki nan yon lòt eta oswa nan yon lòt peyi, sitou anvan tiraj la.

  Si kabinè a voye menm sèlman yon kopi tikè a pou kliyan, kabinè a vyole lalwa. Pou yon lòt egzanp, ou pa ka ateri oswa kite ayewopò Etazini ak yon tikè lotri kwakeseswa nan pòch ou. Customs and Border Protection (CBP) Ameriken ap sezi tikè a, e CBP ka fèw peye penalite. Sous: CBP.

  Finalman, fòk moun ki prezante ak tikè Mega Millions oswa Powerball la kolekte kòb la nan menm eta kote tikè a te achte. Pa egzanp, si nou achte tikè a nan New York, fòk tikè a rete nan New York, e fòk nenpòt kòb ke tikè a genyen kolekte nan New York. Tikè a pa ka kolekte nan Florida pa egzanp, kwake se menm Mega Millions ak Powerball ki gen nan Florida. Siw vle tou, ou ka voye yon lòt moun kolekte tikè a. Evidamman, fòk ou fè moun sa konfyans, sitou si moun nan pa avoka, oswa moun nan pa yon manm nan gwo konpayi investment banking yo.
  Chwazi kabinè avoka pou reprezantew e kolekte lajan pou ou lèw genyen, sitou lèw pa rezide Ozetazini.


  Retounen anlè


 • Konbyen tikè yo koute?
  Pri tikè yo varye ant 0.17 USD a 3.02 USD. Pri a depann de eskew deside jwe pou kont ou oswa an gwoup. Klike pou tcheke tout pri yo.

  Retounen anlè


 • Kijan yo jwe Mega Millions ak Powerball?
  Mega Millions ak Powerball jwe menm jan. Ou ka chwazi KWIK PIK oswa BOUL PAW. Nan Kwik Pik, sistèm nan chwazi boul yo pou ou. Ak Boul Paw, ou chwazi boul yo. Chak tikè gen pano A ak pano B. Men boul nan chak pano yo:

  Mega Millions
  Pano A: 1 jiska 70
  Pano B: 1 jiska 25

  Powerball
  Pano A: 1 jiska 69
  Pano B: 1 jiska 26

  Pou tou de toro yo, nan pano A, wap chwazi 5 boul, ki pa bezwen soti an òd. Nan pano B, wap chwazi yon sèl boul. Siw fè 5 boul nan pano A, plis boul nan pano B a (5+1), ou fè jackpot la. Sezisman ap fèw pa ka manje, pa ka dòmi pou menm yon mwa. Si gen lòt moun ki fè 5+1 tou, wap pataje jackpot la ak moun sa yo.

  Gen 8 lòt fason pou fè kòb. Pa egzanp, siw fè 5 boul yo nan pano A, men ou rate boul pano B a (5+0), ou fè $1,000,000 san pataje. Pou plis detay, vizite paj rezilta.

  Retounen anlè


 • Kijanm ka mete kòb sou kont LotoPal mwen?
  Gen de fason pou peye pou tikè ou vle voye achte:
  a) Ou ka peye pou tikè yo lè wap plase kòmand la; oswa
  b) Ou ka peye ak kòob ki disponib nan balans kont Lotopal ou.

  Retounen anlè


 • Kijan map fè konnen lèm jwe?
  Tout kòmand ou plase yo ap parèt nan kont ou. Lè nou depoze tikè yo nan kabinè avoka, kabinè a ap voye yon SMS ak imèl pou ou pou konfime ke tikè yo nan menl. Se apre konfimasyon sa ke kòb tikè yo ap finalman soti nan kont ou. Klike pou istwa tout tikè ou voye achte.

  Retounen anlè


 • Poukisa se avoka Etazini ki kenbe tikè yo?
  Paske se fason ki pi fyab ki genyen. Epi, selon lalwa Ameriken, yon tikè (oswa kopi yon tikè) pa ka janbe fwontyè yon eta oswa yon peyi. An jeneral, se moun ki prezante ak tikè a ke leta sipoze ki mèt tikè a. Se pou rezon sa ke tikè yo pa ka rete nan men yon konpayi mesaje. Avoka Etazini se sèl fidisyè ki pa ka vòlè tikè. Klike pou li plis sou kabinè avoka.
  Chwazi kabinè avoka pou reprezantew e kolekte lajan pou ou lèw genyen, sitou lèw pa rezide Ozetazini.  Retounen anlè


 • Kijanm ka tcheke ke tikèm yo achte tout bon?
  Ou ka voye nenpòt moun nan kabinè a vin tcheke sou nenpòt tikè ou te voye achte nan dènye 90 jou yo. Pou transparans ak kredibilite, anvan moun nan vini nan kabinè a, moun nan pa menm bezwen di kabinè a ke se tikèw lap vin tcheke.

  Gen yon fason fasil (legal) nou ka itilize pou ka wè yon kopi nenpòt nan tikè ou yo. Nap telechaje yon dosye PDF nan sèvè nou an, epi nap voye ba ou yon lyen pou ka wè tikè a.

  Akoz de limitasyon espas, kabinè a pap kenbe tikè yo pou plis ke 90 jou apre jou tiraj la, sòf si tikè a se yon tikè ki genyen, men ki poko reklame.
  Retounen anlè


 • Kijan map fè konnen sim genyen?
  A 3:15 AM jou apre tiraj la, sistèm nan tcheke ak sistèm Mega Millions oswa Powerball tout tikè ou te achte yo. Depiw genyen, sistèm nan ap depoze kòb la nan balans CASH ou (an dola Ameriken) nan kont LotoPal ou. Kew genyen oswa pèdi, sistèm nan ap kominike avèw a 9:15 AM nan SMS, epi nan imèl tou siw gen yon imèl nan kont ou. Siw genyen plis ke $100, kabinè a ap relew. Pou plis detay sou boul ki soti yo, vizite paj rezilta.

  Retounen anlè


 • Sim genyen, kijan map touche?
  Touche fasil. Depiw genyen plis ke $100, kabinè New York la ap relew. Si kòb la mwens ke $2500, kabinè a ap voye li pou ou menm jou an. Si kòb la depase $2500, li ka pran jiska 7 jou pou jwenn kòb la. Siw fè gwo kòb oswa gwo lo a, kabinè a ap kontaktew pou di li kisa ou vle fè. An jeneral, men fason ou ka chwazi pou touche:

  1) Kabinè a ka voye kòb la pou ou via Western Union.

  2) Siw gen yon kont bank, kabinè a ka fè yon WIRE TRANSFER oswa yon transfè SPIH pou mete kòb la sou kont ou.

  3) Nou ka mete kòb la sou kont Mon cash ou, selon limit Mon Cash.

  4) Kabinè a ka mete kòb la an dola Ameriken sou yon kat Visa oswa Mastercard pou ou, epi voye kat la pou ou nan peyi kotew ye a.

  5) Oumenm, oswa yon lòt moun ou chwazi, ka vin chache tikè a nan kabinè a. Si wap voye yon lòt moun, kabinè ap few siyen dabò yon affidavit devan yon notè nan peyi kotew ye a. Affidavit la ap bay kabinè a pèmisyon pou li bay lòt moun ou chwazi a tikè a.

  6) Siw ta genyen jackpot la, kabinè a ap sikjerew pou kreye yon TRUST ("FIDUCIE") pou pwoteksyonw ak repo despriw. Sepandan, sonje ke tout desizyon final nan menw paske se tikèw. Selon lalwa, kabinè a pa ka mete ankenn kondisyon kwakeseswa sou tikèw. Tikè a se pou ou li ye pou fè saw vle avèl. Evidamman, kabinè a ta renmen ke se li ou chwazi pou reprezantew paske yo konnen ou tap peyel byen. Men, se ou kap deside saw vle fè.

  Siw gen yon lòt fason ou ta renmen touche, fè nou konnen. Kabinè a ap fè tout sa li kapab pou akomodew.
  Chwazi kabinè avoka pou reprezantew e kolekte lajan pou ou lèw genyen, sitou lèw pa rezide Ozetazini.  Retounen anlè


 • Eskem ka jwe nan gwoup ak lòt moun?
  Wi. En efè, jwe nan gwoup fè sans. Pa egzanp, li koute menm kòb lèw achte yon tikè pou kont ou, ak lèw pataje 5 tikè ak 5 moun. Sepandan, si gwoup la pa gen tan ranpli anvan 8:00:00 PM jou tiraj la, nap voye gwoup la pou pwochen tiraj la (rollover). Nou ankourajew pou di lòt moun achte tikè an gwoup. Sa ap ede gwoup yo pa rate tiraj.

  Retounen anlè


 • Eskem ka voye achte tikè pou lòt moun?
  Wi. Lèw voye achte tikè pou lòt moun, nou fèw kado 15% komisyon nan frè total la. Nou depoze komisyon an menm kote a nan balans CASH ou. Wap ka fè retrè nenpòt montan nan balans CASH ou. Klike pou tcheke tout balans ou.

  Retounen anlè


Sèl avoka Etazini dwe kenbe tikèw !
Siw pa ladann, ou pap ka genyenl !


Chwazi kabinè avoka pou reprezantew e kolekte lajan pou ou lèw genyen, sitou lèw pa rezide Ozetazini.Nou travay di pou kliyan nou satisfè. Pou moun toujou pale byen de nou.


SENP. AK KONFYANS.
SENP. AK KONFYANS.